Truca'ns al 938 77 33 33

Política de privacitat.

LaMèdica i Salut Essencial és la denominació de MutuaCat que comprèn un conjunt de serveis dissenyats especialment per als assegurats, serveis que presta hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA.

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA ha dissenyat una política de privacitat i ha establert els mitjans i els procediments necessaris per dur-la a terme.

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, s’entén per dades personals "qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable ("l’interessat")".

Les úniques dades personals a les quals hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA té accés són les que l’usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit, cal que l’usuari sàpiga que per donar-se d’alta i registrar-se en alguns productes/serveis que s’ofereixen a través del web d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos, i respecte de les dades, en què així s’indiqui expressament a l’usuari/client, si no les facilita no podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts esmentats. A tall d’exemple, se li poden sol·licitar dades de salut, quan ho exigeixi la naturalesa de l’operació, i qualssevol altres que, segons els casos, es requereixin legalment o siguin necessàries per facilitar la informació sol·licitada o per prestar un servei.

En compliment de la normativa vigent, hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals que es tracten. Així mateix, està dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar en la mesura del possible accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites, com també la pèrdua de les dades.

No obstant això, si vostè publica informació personal en línia que és accessible al públic, és possible que rebi missatges no sol·licitats d’altres persones i que les seves dades, per tant, les arribin a conèixer terceres persones.

Per tot això, li recomanem la màxima diligència en aquesta matèria i que faci servir totes les eines de seguretat que tingui a l’abast; hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no es responsabilitza de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Clàusula de protecció de dades

En relació amb les seves dades personals i en compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA, l’informa:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, S.A. (“hna SC”), amb CIF A-82411984

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Correu electrònic: dpo@scdirecto.com

Finalitats

Gestió de la relació negocial

Legitimació

L'execució de la relació negocial

L'interès legítim d’hna SC

Destinataris

Els encarregats del tractament

Drets

Vostè pot accedir a les seves dades, rectificar-les i suprimir-les; pel que fa a altres drets, s’expliquen a la informació addicional

Qui és el responsable del tractament de les dades?

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, S.A. (“hna SC”), amb CIF A-82411984

Avenida de Burgos, 19. 28036 Madrid

Telèfon: 91 383 47 50

Correu electrònic: protecciondedatos@scdirecto.com

Correu electrònic del delegat de protecció de dades: dpo@scdirecto.com

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractem les dades per tal d’executar la relació negocial dedicada a contractar serveis a través de la nostra pàgina web.

Durant quant de temps conservem les dades?

Les dades personals proporcionades es conserven durant la relació negocial.

Quina és la legitimació per tractar les dades?

La base legal per tractar les dades és l’execució de la relació negocial.

A quins destinataris pot comunicar hna SC les seves dades?

Als encarregats de tractar-les.

Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a hna SC estem tractant dades personals que la concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, com també a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o, si escau, sol·licitar que se suprimeixin quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservem per exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. hna SC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

A partir del 25 de maig de 2018, els interessats poden exercir el dret a la portabilitat de les seves dades.

Revocació dels consentiments donats per tractar les dades personals

Aquests drets es poden exercir mitjançant un escrit adreçat al delegat de protecció de dades d’hna SC, a la seu social d’hna SC, a l’avinguda de Burgos, 19, de Madrid o mitjançant el correu electrònic protecciondedatos@scdirecto.com

Davant de qualsevol fet que consideri una violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Fem servir cookies per millorar la teva experiència en el web.